Pricing example · Bootstrap

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spoločnosť ACOS s.r.o. , so sídlom Majcichov 763, 919 22, Majcichov, Slovenská republika, IČO : 53 525 698, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 48285/T (ďalej len ACOS), týmto v súlade s čl. 13 nariadenia Európeskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016 / 679 z 27. apríla 2016 a zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18 / 2018 Z.z. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov , ktorými sa ruší smernica 95 / 46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) informuje dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov v nasledovnom rozsahu :

 • Prevádzkovateľom je spoločnosť ACOS.
 • Dotknutými osobami sú fyzické osoby - objednávatelia služieb spoločnosti ACOS.
 • Údaje dotknutých osôb sú spracovávané na účely a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný k poskytnutiu služieb spoločnosti ACOS objednávateľovi a plnenie uzatvorenej zmluvy, na účely ochrany majetku, života a zdravia dotknutých osôb a iných osôb, nachádzajúcich sa počas plnenia služieb vo výcvikových priestoroch a na ďalšie marketingové účely. Právnymi základmi spracúvania osobných údajov dotknutých osôb spoločnosťou ACOS je :
  Plnenie zmluvy medzi ACOS a dotknutou osobou.
  Oprávnené záujmy spoločnosti ACOS, ktorými sú ochrana majetku, života, alebo zdravia a marketingové produkty a aktivity spoločnosti ACOS (t.j. informácie o našich produktoch a ponukách, dianí a konaní spoločnosti, novinkách, mimoriadnych udalostiach a akciách a podobne...)


 • DOBROVOĽNOSŤ POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV :
  Uchádzači a záujemcovia o služby a produkty ACOS ako dotknuté osoby, poskytujú našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne, za účelom splnenia našich povinností vyplývajúcich z povahy našich služieb a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje dotknutých osôb len po dobu nevyhnutnú na splnenie svojich povinností vyplývajúcich z ustanovení našich služieb a produktov a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje dotknutých osôb pre účely prihlášok a objednávok so súhlasom dotknutých osôb v súlade s nariadením EÚ o GDPR podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 18 / 2018 Z.z. a o zmene a doplnení neskorších zákonov o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri zaslaní vyplneného registračného formulára, či formulára objednávky v rámci poskytovania našich služieb na oficiálnej webovej platforme spoločnosti ACOS.

  ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV S ĎALŠÍMI STRANAMI :
 • Vaše osobné údaje nezdieľame so žiadnymi subjektmi tretích strán či nepoverenými osobami mimo poverených personálnych štruktúr zamestnancov spoločnosti ACOS.

 • Vaše osobné údaje spracúva poverený personál určený pre výkon personálnych a evidenčných úkonov či, úkonov vyrozumenia, ktorý spĺňa vnútroorganizačné osobné bezpečnostné previerky najvyššieho stupňa.


 • PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO INEJ KRAJINY :
  V rámci primárneho a sekundárneho pôsobenia spoločnosti ACOS, teda doma a v zahraničí , nie sú vaše údaje prenášané za hranice iných krajín ktoré sú súčasťou Európskeho hospodárskeho a bezpečnostného priestoru (EEA), alebo mimo neho ako napr. USA a pod. Všetky údaje sú teda uchovávané v rámci rozsahu územných hraníc Slovenskej republiky.

  POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA REKLAMNÉ A MARKETINGOVÉ ÚČELY :
  Spoločnosť ACOS nepoužíva osobné údaje od dotknutých osôb na žiadne ďalšie marketingové či reklamné účely, okrem e-mailového či telefonického spojenia v rámci spresnenia informácií k objednaným produktom a službám, či v rámci upovedomenia dotknutých osôb o ďalších produktoch, zľavách, výzvach a novinkách spoločnosti.

  POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY :
  Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa teda spoločnosti ACOS:
 • Potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spoločnosťou spracovávané.
 • Vo všeobecne zrozumieteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme.
 • Dotknutá osoba je oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, vo všeobecne zrozumiteľnej forme, presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť získala jej osobné údaje na spracúvanie, zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravy alebo likvidácie nesprávnych , neúplných, alebo neaktuálnych osobných údajov; ktoré sú predmetom spracovania, likvidácie jej osobných údajov, ktorých účel spracovania skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné dokumenty obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania , ak došlo k porušeniu zákona.
 • Blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 • Právo dotknutej osoby možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracovaniu osobných údajov v prípade, ak sú uvedené oprávnené dôvody, alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú, alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené ; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať , resp. vymazať.
 • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú , môže podať príslušnému úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle zákona.
 • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu , jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.


 • ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA :

 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

 • Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení v súlade s nariadením EÚ o GDPR podľa zákona o ochrane osobných údajov č 18 / 2018 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane osobných údajov.


 • OTVORENÉ KURZY  ...

  LETNÝ VOJENSKÝ KURZ 2021

  Domáca a zároveň medzinárodná udalosť zameraná na komplexný intenzívny bojový výcvik v oblasti záladných a odborných zručností, osobného fyzického a psychického rozvoja a zocelenia v podaní profesionálnych inštruktorov našej domobrany nebude chýbať ani v tomto roku ! Každý občan spĺňajúci základné vekové požiadavky a osobné normy kladené na bezúhonnosť a svojprávnosť má možnosť prejsť jedinečným letným vojenským kurzom. Práve táto udalosť sa stáva u mnohých úspešných absolventov kľúčom k progresívnemu posunu osobných limitov na vedomostnej, fyzickej, psychickej a reakčnej úrovni. Každý záujemca má možnosť prejsť kurzom bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii. POSUŇ SVOJ LIMIT AJ TY ! Pridaj sa a OBJAV SVOJ POTENCIÁL.

  VIAC INFO
  PRÍSPEVKY A AKTUALITY


  ...
  ALIANCIA CIVILNO-OBRANNEJ SPOLUPRÁCE

  Na základe deklarácie Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, vo veci prípravy občanov k obrane vlasti a výcviku reakcieschopnosti jednotlivcov či skupín na možné krízové situácie, naša domobrana otvára nové možnosti, ktorými poskytuje výcvik a prípravu širokej verejnosti bez podmienok členstva v silách SB. Možnosti tejto príprvy sú realizované vo forme kurzov prostredníctvom spoločnosti ACOS ( Aliancia civilno - obrannej spolupráce ).

  Čítať viac
  ...
  VIRTUÁLNY PRIJÍMACÍ PROCES SÍL SB

  Prejdite nezáväzným virtuálnym procesom prijímacieho konania do štruktúr našej domobrany kedykoľvek a kdekoľvek. Tento spôsob vám poskytne dostatočný priestor zistiť o možnostiach vášho pôsobenia v silách SB a urýchli tak vaše zaradenie v prípade že ste sa rozhodli stať jedným z nás.

  Čítať viac
  ...
  KDE ZAČAŤ ?

  Vzhľadom k širokému rozsahu tematických celkov výcviku, ktoré poskytujeme v rámci našej ponuky, často krát u mnohých vyplýva otázka "ktorým kurzom či kurzami začať".

  Čítať viac